Μελέτες – Άδειες- Επιβλέψεις – Τοπογραφικά ΕΓΣΑ ’87

ΑΔΕΙΕΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Διασφαλίζεται η νομιμότητα και οι όροι δόμησης για τον σχεδιασμό εξολοκλήρου νέων ή προσθηκών κτιρίων καθώς και αλλαγής χρήσης χώρων εξασφαλίζοντας την αισθητική, τη λειτουργικότητα, την αντισεισμική προστασία, τα ενεργειακά οφέλη και το μειωμένο κόστος κατασκευής. Αναλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες για την έκδοση της έγκρισης και της άδειας δόμησης και οι απαιτούμενες έγκρισης από τους αρμόδιους φορείς.

ΑΔΕΙΕΣ

 • Μονοκατοικίες (μόνιμες – εξοχικές)
 • Πολυκατοικίες
 • Βιομηχανικοί- Βιοτεχνικοί χώροι
 • Γραφεία – Καταστήματα – Ιατρεία
 • Ξενοδοχειακές Μονάδες
 • Χώροι Αναψυχής
 • Αποθήκες (αγροτικές – εμπορικές – βιοτεχνικές – επαγγελματικές)
 • Αλλαγή χρήσης χώρων
 • Νομιμοποιήσεις
 • Επισκευές
 • Κατεδαφίσεις
 • Προσθήκες
 • Ενισχύσεις
 • Αναπαλαιώσεις – αποκαταστάσεις
 • Εργασίες μικρής κλίμακας – 48ωρης
 • Άδειες Σύνδεσης με το Δίκτυο της ΔΕΗ

ΜΕΛΕΤΕΣ

 • Αρχιτεκτονικές Μελέτες
 • Στατικές Μελέτες
 • Μηχανολογικές Μελέτες
 • Ενεργειακές Μελέτες – Ενεργειακές Αναβαθμίσεις
 • Ενισχύσεις – Βελτιώσεις Φέροντος Οργανισμού
 • Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Πυροπροστασίας
 • Αυτοψίες και Τεχνικές εκθέσεις
 • Αποτυπώσεις Χώρων
 • Εκτιμήσεις ακινήτων

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

 • ​Επίβλεψη Κατασκευής Τεχνικών ‘Εργων
 • Κατασκευή – Ανακαίνιση (Κατοικιών/Καταστημάτων)
 • Μεταλλικές & Σύμμεικτες Κατασκευές
 • Συλλογή Προσφορών – Επιλογή Συνεργείων
 • Σύνταξη Οικονομικών – Τεχνικών Μελετών

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 • Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΓΣΑ ’87

Πλήρη αποτύπωση κάθε γεωτεμαχίου ή οικοπέδου. Με τη χρήση νέων τεχνολογιών και νέου επαγγελματικού εξοπλισμού αποτυπώνεται κάθε έκταση με ακρίβεια και ορθότητα. Σύγχρονος τοπογραφικός εξοπλισμός γεωδαιτικών δεκτών GPS υψηλής ακρίβειας και πιστότητας για τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων ενταγμένων στο Ελληνικό Γεωγραφικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ’87). Τα τοπογραφικά διαγράμματα συντάσσονται βάσει όλων των απαιτούμενων προδιαγραφών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για κάθε κατηγορία.

 • Τοπογραφική αποτύπωση οικοπέδων και αγροτεμαχίων, με πλήρη λεπτομέρεια των υπαρχόντων κατασκευών σε αυτά και πλήρη υψομετρία
 • Χαράξεις οικοπέδων και αγροτεμαχίων
 • Οριοθετήσεις οικοπέδων και αγροτεμαχίων
 • Έλεγχος αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων και αγροτεμαχίων
 • Διανομές και κατατμήσεις οικοπέδων και αγροτεμαχίων και σύσταση καθέτων και οριζοντίων ιδιοκτησιών
 • Ένταξη οικοπέδων και αγροτεμαχίων στο Κρατικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο (ΕΓΣΑ’87)
 • Σύνταξη πράξης εφαρμογής, υλοποίηση πράξης εφαρμογής και διορθωτική πράξη εφαρμογής
 • Καθορισμός οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών και εφαρμογή αυτών
 • Πράξη τακτοποίησης – αναλογισμού – προσκύρωσης
 • Υλοποίηση απαλλοτριώσεων
 • Τοπογραφικά διαγράμματα σε περιοχές που έχουν ενταχθεί ή θα ενταχθούν στο Εθνικό Κτηματολόγιο
 • Φωτοερμηνείες